Klim Brokers - wyjątkowi w ubezpieczeniach

Polityka jakości i bezpieczeństwa informacji

MISJA

Misją Klim Brokers jest poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań ubezpieczeniowych zapewniających Klientom bezpieczeństwo i właściwą ochronę.

Naszą misję realizujemy poprzez:

PARTNERSTWO

Broker działa wyłącznie w interesie i na rzecz podmiotu poszukującego ochrony, a nie towarzystwa ubezpieczeń. Profesja brokera jest regulowana Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym, która stawia nasz zawód w sferze zaufania publicznego. Broker jest niezależnym doradcą. Etyka, lojalność i obiektywizm są do tego zawodu przypisane prawnie. Podstawą skuteczności brokera jest trafna analiza ryzyk związanych z działalnością klientów oraz precyzyjna orientacja w usługach oferowanych przez zakłady ubezpieczeń.

PROFESJONALIZM

Jednym z głównych zadań brokera jest poprawienie jakości ochrony ubezpieczeniowej. Działania nasze zmierzają do indywidualnego dostosowania ochrony ubezpieczeniowej poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów rozszerzających odpowiedzialność Ubezpieczycieli wynikającą z ogólnych warunków ubezpieczenia. Ponadto wyniki identyfikacji zagrożeń, analizy i oceny ryzyka optymalizują zakres ubezpieczenia dopasowując go do indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych.

SKUTECZNOŚĆ

Naszym celem jest obniżenie bezpośrednich kosztów ubezpieczenia Klienta dzięki możliwości wynegocjowania niższej składki ubezpieczeniowej przez brokera bądź lepsza ochrona przy niezmienionych kosztach. Dzięki nadzorowi ze strony Brokera zapewniona jest też szybsza i rzetelniejsza likwidacja szkód.

WIARYGODNOŚĆ

Wymogi stawiane brokerowi przez przepisy prawa obligują go do biegłej znajomości rynku ubezpieczeniowego, przepisów prawa ubezpieczeniowego, konstrukcji ubezpieczeń, zasad odpowiedzialności czy wreszcie kondycji finansowej firm ubezpieczeniowych.

Klim Brokers posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z wysoką sumą ubezpieczenia, co stanowi dla klienta dodatkową gwarancję bezpieczeństwa korzystania z naszych usług.

W przypadku wyboru nieodpowiedniego dla Klienta ubezpieczenia, nietrafną ocenę ryzyka czy błędną rekomendację Ubezpieczyciela klient miałby prawo zrealizować roszczenie wobec brokera o naprawę szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej brokera.

Naszą wiarygodność potwierdza różnorodne grono obsługiwanych Klientów, z którymi łączy nas wieloletnia współpraca.

NOWOCZESNOŚĆ

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz maksymalnego zadowolenia Klientów wykorzystujemy zaawansowane, autorskie systemy informatyczne oraz współpracujemy z doświadczonymi specjalistami IT.

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności naszego systemu zarządzania jakością.

Niniejsza Polityka została zaakceptowana przez Zarząd Spółki oraz zakomunikowana pracownikom, którzy zostali zobligowani do jej stosowania.

Polityka bezpieczeństwa informacji

MISJA

Misją Klim Brokers jest poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań ubezpieczeniowych zapewniających Klientom bezpieczeństwo i właściwą ochronę.

Naszą misję realizujemy poprzez:

  • opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w celu zapewnienia zachowania poufności, integralności i dostępności informacji w wyniku stosowania procesu zarządzania ryzykiem i w celu dostarczenia stronom zainteresowanym zaufania, że ryzyka są odpowiednio zarządzane,
  • podejmowanie działań, aby osoby pracujące pod nadzorem organizacji były świadome polityki bezpieczeństwa informacji; ich wkładu w skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz konsekwencji niezgodności z wymaganiami SZBI,
  • zapewnienie aby system zarządzania bezpieczeństwem informacji był częścią procesów funkcjonujących w firmie oraz ogólnej struktury zarządzania i był z nimi zintegrowany, a także, aby bezpieczeństwo informacji było uwzględniane przy projektowaniu procesów, systemów informacyjnych i zabezpieczeń,
  • doskonalenie zabezpieczeń (środków organizacyjnych i technicznych) w odniesieniu do:
    • prowadzonej oceny ryzyka uwzględniającej zmieniający się charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania informacji,
    • wymagań prawnych i regulacyjnych, w szczególności wymagań rozporządzenia 679/2016/UE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych znane też jako RODO), wymagań Dyrektywy 943/2016/UE (o ochronie niejawnego know – how i niejawnych informacji handlowych) oraz Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz maksymalnego zadowolenia Klientów wykorzystujemy zaawansowane, autorskie systemy informatyczne oraz współpracujemy z doświadczonymi specjalistami IT.

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Niniejsza Polityka została zaakceptowana przez Zarząd Spółki oraz zakomunikowana pracownikom, którzy zostali zobligowani do jej stosowania.

Zapytaj o ofertę

Masz pytania? Szukasz odpowiedzi? Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie pytania jakie masz. Pomożemy dobrać ofertę ubezpieczeniową do rodzaju prowadzonej przez Ciebie dzialalności.

ZADZWOŃ TERAZ

Zostaw numer

Skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb.