Klim Brokers - wyjątkowi w ubezpieczeniach

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KLIM BROKERS SP. Z O.O. ORAZ DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH KLIENTAMI KLIM BROKERS SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KLIM BROKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Pionierów 8, Regon 080137538 NIP 599-29-89-613, KRS nr 0000264729, organ rejestrowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikają z wymagań prawnych ciążących na Administratorze oraz z charakteru i zakresu działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przygotowania lub realizacji umowy, której stroną jest Pani/Pan,
  • art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przekazywania Pani/Panu informacji handlowych kontrahentów Administratora, na podstawie uprzednio przez Panią /Pana wyrażonej zgody,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy marketingu własnego Administratora lub obrony praw lub dochodzenia roszczeń.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją usługi brokerskiej, rozpatrzenia reklamacji, prowadzenia przez Administratora działań marketingowych oraz ochrony praw lub dochodzenia roszczeń lub spełnienia innych obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa.
 3. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia rozwiązania/ wykonania Umowy (zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń).
 4. Administrator może przekazać Pani/Pana dane podmiotom które są podwykonawcami współpracującymi z Administratorem przy przygotowaniu i realizacji umowy, w szczególności w zakresie obsługi brokerskiej, IT lub usług prawnych.
 5. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

III. Przekazywanie danych poza EOG – nie występuje

IV. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. Wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani/Pana danych. Wycofanie zgody ni e ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.
 5. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych z Inspektorem Danych Osobowych – iodo@klimbrokers.pl

V. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

VI. Inspektor ochrony danych (IOD)

Z administratorem można się skontaktować drogą pisemną lub mailową na adres e-mail poprzez wyznaczonego Inspektora Danych Osobowych: iodo@klimbrokers.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni:

Tomasz Zaleski
tel. +48 957 350 399 w. 35
email: iodo@klimbrokers.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI W KLIM BROKERS SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KLIM BROKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Pionierów 8, Regon 080137538 NIP 599-29-89-613, KRS nr 0000264729, organ rejestrowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikają z wymagań prawnych ciążących na Administratorze oraz z charakteru i zakresu działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w Klim Brokers Sp. z o.o.
 2. Administratorzy Danych nie planują dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 3. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 2, w każdym momencie poprzez zawiadomienie Administratora. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

III. Przekazywanie danych poza EOG – nie występuje

IV. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. Wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.
 5. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych z Inspektorem Danych Osobowych – iodo@klimbrokers.pl

V. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

 1. Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 2. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 3. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

VI. Inspektor ochrony danych (IOD)

Z administratorem można się skontaktować drogą pisemną lub mailową na adres e-mail poprzez wyznaczonego Inspektora Danych Osobowych: iodo@klimbrokers.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni:

Tomasz Zaleski
tel. +48 957 350 399 w. 35
email: iodo@klimbrokers.pl

Zapytaj o ofertę

Masz pytania? Szukasz odpowiedzi? Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie pytania jakie masz. Pomożemy dobrać ofertę ubezpieczeniową do rodzaju prowadzonej przez Ciebie dzialalności.

ZADZWOŃ TERAZ

Zostaw numer

Skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb.