Klim Brokers - wyjątkowi w ubezpieczeniach

Klauzula Informacyjna dla klientów KLIM BROKERS Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KLIM BROKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Pionierów 8, Regon 080137538 NIP 599-29-89-613, KRS nr 0000264729, organ rejestrowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Postanowienia ogólne

Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikają z wymagań prawnych ciążących na Administratorze oraz z charakteru i zakresu działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą.

 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przygotowania lub realizacji umowy, której stroną jest Pani/Pan,
  • art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przekazywania Pani/Panu informacji handlowych kontrahentów Administratora, na podstawie uprzednio przez Panią /Pana wyrażonej zgody,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy marketingu własnego Administratora lub obrony praw lub dochodzenia roszczeń.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy, prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych oraz ochrony praw lub dochodzenia roszczeń.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. maksymalnie przez okres 6 lat od dnia rozwiązania/ wykonania Umowy (co wynika z obowiązujących przepisów podatkowych).
 • Administrator może przekazać Pani/Pana dane podmiotom które są podwykonawcami współpracującymi z Administratorem przy przygotowaniu i realizacji umowy.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni:

Tomasz Zaleski
tel. +48 957 350 399 w. 35
email: iodo@klimbrokers.pl

Zapytaj o ofertę

Masz pytania? Szukasz odpowiedzi? Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie pytania jakie masz. Pomożemy dobrać ofertę ubezpieczeniową do rodzaju prowadzonej przez Ciebie dzialalności.

ZADZWOŃ TERAZ

Zostaw numer

Skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb.